ЩОДО КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ВИМОГ ДО НАЧАЛЬНИКА (ЗАВІДУВАЧА) ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

24 / 04 / 2019

Наказом Міністерства охорони здоров’я України No 1977 від 31. 10. 2018 р. затверджено зміни до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я». Зміни набули чин- ності з 01 січня 2019 р.

Зокрема, кваліфікаційними характеристиками визначено такі вимоги для начальника (завідувача) закладу охорони здоров’я з 01 січня 2022 р. – вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування», або «Публічне управління та адмі- ністрування», або «Охорона здоров’я», або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки».

У разі освіти у галузі знань «Охорона здоров’я», «Право», «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» вимагається також наявність вищої освіти (магістерський рівень) у галузі знань «Управління та адміні- стрування» або «Публічне управління та адміністрування» (крім керівників закладів охорони здоров’я, які надають тільки первинну медичну допомогу).

У зв’язку з відсутністю уточнень та будь-яких роз’яснень щодо вимог до кваліфікаційних вимог для призначення на посаду начальника (завіду- вача) закладу охорони здоров’я обласного третинного рівня, прошу на- дати відповідь на такі питання:

  1. Чи можна вважати кваліфікацію магістра Державного управління, отриману в 2005 р., належною освітою в галузі знань «Управління та адміністрування», «Публічне управління» та необхідною з 01 січня 2022 року?

  2. Чи необхідно проходити спеціалізацію для отримання сертифіката лі- каря-спеціаліста за спеціальністю «Організація та управління охоро- ною здоров’я» з 01 січня 2022 року?

  3. Чи необхідно отримувати (підтверджувати) кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Організація та управління охороною здоров’я» з 01 січня 2022 року? 

Змінами до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я», які затверджені Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31. 10. 2018 р. No 1977, визначено Кваліфікаційні вимоги до Генерального директора (директора) / начальника (завідувача) закладу охорони здоров’я з 01 січня 2022 р. — вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування», або «Публічне управління та адміністрування», або «Охорона здоров’я», або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки».

У разі освіти у галузі знань «Охорона здоров’я», «Право», «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки» вимагається також наявність вищої освіти (магістерський рівень) у галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» (крім керівників закладів охорони здоров’я, які надають тільки первинну медичну допомогу).

Стаж роботи на керівних посадах: для закладів національного рівня — не менше 10 років, обласного рівня — 7 років, районного рівня — 5 років. Для керівників закладів охорони здоров’я, які надають тільки первинну медичну допомогу – не менше 3-х років стажу за основою спеціальністю або одного року на керівних посадах.

У Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. No 266, міститься галузь знань «Управління та адміністрування» під шифром «07» та перелік спеціальностей по цій галузі:

  • Облік і оподаткування (код спеціальності – 071),

  • Фінанси, банківська справа та страхування (код спеціальності – 072),

  • Менеджмент (код спеціальності – 073),

  • Цифри і слова «074 Публічне управління та адміністрування» позиції 07 виключено на підставі Постанови КМ No 674 від 27. 09. 2016 року:

  • Маркетинг (код спеціальності — 075),

  • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (код спеціальності — 076). 

Також Перелік містить галузь знань «Управління та адміністрування» під шифром «28» та перелік спеціальностей по цій галузі «Публічне управління та адміністрування» (код спеціальності – 281).

Станом на 2005 рік був чинним Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 р. No 507, яким передбачалося здобуття за напрямом підготовки магістр спеціальності «Державне управління».

Цей Перелік втратив чинність у зв’язку з вступом нового Переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. No 787, якій передбачав отримання в галузі знань «Державне управління» спеціальності «Державне управління» (шифр – 8.15010001). 

Останній Перелік втратив чинність у зв’язку з вступом вищезгаданого Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. No 266.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. No 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» та наказу Міністерства освіти і науки України від 06. 11. 2015 р. No 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року No 266» передбачено навчання за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Згідно з цими документами до обсягу за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування» увійшли, зокрема, обсяги таких спеціальностей: «Державне управління», «Публічне адміністрування», «Державне управління у сфері охорони здоров’я» та ін.

Постановою Кабінету Міністрів України від 27. 09. 2016 р. No 674 «Деякі питання реформування системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування» запроваджено нову галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування» та у її межах спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування».

Таким чином, із аналізу вказаного вище законодавства випливає, що кваліфікацію магістра «Державного управління», отриману в 2005 році, можна вважати належною освітою в галузі знань «Публічне управління та адміністрування», яка необхідна з 01 січня 2022 року для начальника (завідувача) закладу охорони здоров’я.

Відповідь на питання: Чи необхідно проходити спеціалізацію для отримання сертифіката лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Організація та управління охороною здоров’я» з 01 січня 2022 року та Чи необхідно отримувати (підтверджувати) кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Організація та управління охороною здоров’я» з 01 січня 2022 року, в контексті кваліфікаційних вимог для призначення на посаду начальника (завідувача) закладу охорони здоров’я обласного третинного рівня з 01 січня 2022 року виходить з наступного.

Так, до Переліку лікарських посад у закладах охорони здоров’я, який затверджено на- казом Міністерства охорони здоров’я України від 28 жовтня 2002 р. No 385, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12 листопада 2002 р. за No 892/7181 (далі – Перелік лікарських посад) Керівників закладів охорони здоров’я та їхніх заступників входять посади лікаря-спеціаліста, зокрема, «Генеральний директор», «Головний лікар», «Начальник» за лікарською спеціальністю «Організація і управління охороною здоров’я».

Попередня редакція Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я», визначала такі кваліфікаційні вимоги до «начальника Головного управління, управління (самостійного відділу, служби) охорони здоров’я місцевої державної адміністрації.

Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», післядипломна спеціалізація за фахом «Організація і управління охороною здоров’я». Вища кваліфікаційна категорія за лікарською спеціальністю та за фахом «Організація управління охороною здоров’я». Стаж роботи за лікарською спеціальністю та за фахом «Організація і управління охороною здоров’я» для начальника головного управління, управління – не менше 10 років; для начальника самостійного відділу, служби зазначений стаж – відповідно не менше 8 та 6 років. Стажування в органах управління вищого рівня.

Однак, Змінами до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я», які затверджено Наказом Міністерства No 1977 від 31. 10. 2018 р., визначено такі Кваліфікаційні вимоги до Генерального директора (директо- ра) / начальника (завідувача) закладу охорони здоров’я з 01 січня 2022 р. — вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Охорона здоров’я» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки». У разі освіти у галузі знань «Охорона здоров’я», «Право», «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки» вимагається також наявність вищої освіти (магістерський рівень) у галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» (крім керівників закладів охорони здоров’я, які надають тільки первинну медичну допомогу).

Стаж роботи на керівних посадах: для закладів національного рівня — не менше 10 років, обласного рівня — 7 років, районного рівня — 5 років.

Тобто, вказані Зміни до Довідника з 01 січня 2022 р. не передбачають таку кваліфікаційну вимогу до Генерального директора (директора) / начальника (за- відувача) закладу охорони здоров’я з 01 січня 2022 р. як Вища кваліфікаційна категорія за лікарською спеціальністю «Організація управління охороною здоров’я».

Відповідно до пунктів положення щодо атестації лікарів, зокрема, сертифікація за спеціальністю «Організація та управління охороною здоров’я» та отримання (підтверджування) кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Організація та управління охороною здоров’я», залишаються чинними, виходячи з Положення про порядок проведення атестації лікарів, яке затверджене Наказом Міністерства охорони здоров’я України 19. 12. 1997 р. No 359 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України 02. 10. 2015 р. No 650) та затверджено в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 р. за No 176/28306.

Атестацію на визначення знань і практичних навиків проводять за Переліком лікарських посад у закладах охорони здоров’я, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 жовтня 2002 р. No 385, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 листопада 2002 р. No 892/7181 (далі — Перелік лікарських посад).

За результатами атестації на визначення знань та практичних навиків з присвоєнням (підтвердженням) звання «лікар-спеціаліст» комісія приймає такі рішення: присвоїти або відмовити у присвоєнні, підтвердити або відмовити у підтвердженні звання «лікар-спеціаліст» з конкретної лікарської спеціальності. 

До атестації на присвоєння кваліфікаційних категорій допускаються лікарі-спеціалісти за лікарськими спеціальностями, які передбачені Переліком лікарських посад, які працю- ють за сертифікатом лікаря-спеціаліста й закінчили протягом року перед атестацією пе- редатестаційний цикл у закладі післядипломної освіти або на факультеті післядипломної освіти.

Лікарі, які бажають пройти атестацію на присвоєння кваліфікаційної категорії, подають необхідні документи до атестаційної комісії не пізніше як за два місяці до початку її роботи. Атестаційна комісія приймає рішення про присвоєння лікарю-спеціалісту кваліфікаційної категорії на підставі документів, які подані відповідно до пункту 4 цього розділу,

та результатів співбесіди зі спеціалістом, яку проводять члени атестаційної комісії. Лікарям, які атестуються за спеціальністю «Організація і управління охороною здоров’я», до стажу роботи зараховуються періоди навчання в клінічній ординатурі й аспірантурі за будь-якою спеціальністю.

Лікарям, призначеним на посади керівників, їхніх заступників Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів із питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, закладів, установ та підприємств охорони здоров’я, кваліфікацій- на категорія за спеціальністю «Організація і управління охороною здоров’я» може бути присвоєна після трьох років роботи на цих посадах із урахуванням стажу роботи та кваліфікаційної категорії з лікарської спеціальності, з якої спеціаліст мав відповідну підготовку.

Атестації на підтвердження кваліфікаційної категорії підлягають (за бажанням) особи, яким присвоєні кваліфікаційні категорії, у строк до п’яти років із дня попередньої атестації. За результатами атестації на підтвердження кваліфікаційної категорії атестаційна комі- сія приймає рішення про підтвердження кваліфікаційної категорії з конкретної лікарської спеціальності.

Тобто, атестація (зокрема, сертифікація за спеціальністю «Організація та управління охороною здоров’я» та отримання (підтверджування) кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Організація та управління охороною здоров’я») залишається чинною, виходячи з Положення про порядок проведення атестації лікарів, яке затверджене Наказом Міністерства охорони здоров’я України 19. 12. 1997 р. No 359 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України 02. 10. 2015 р. No 650) та затверджено в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 р. за No 176/28306, однак, не є необхідною кваліфікаційною вимогою для призначення на посаду начальника (завідувача) закладу охорони здоров’я з 01 січня 2022 р.

Варто зауважити, що зміни до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров'я», що затверджено Наказом Міністерства охо- рони здоров’я України 31.10.2018 No 1977, а саме п. 10, визначають таку посаду, як «Медичний директор», кваліфікаційні вимоги до якої, передбачають: вищу освіту II рівня за ступенем магістра та спеціальністю галузі знань «Охорона здоров'я» з наступною спеціалізацією з «Організації і управління охороною здоров'я». Також стаж роботи: на керівних посадах — для закладів національного рівня — не менше 5 років, обласного рівня — не менше 3 років. Для закладів районного рівня — 5 років за основною лікарською спеціальністю. Для керівників закладів охорони здоров'я, які надають тільки первинну медичну допомогу, — не менше 3-х років стажу за основною (лікарською) спеціальністю або одного року на керівних посадах.

Таким чином, сертифікація за спеціалізацією «Організація та управління охороною здоров’я» передбачена на посаду медичного директора та не є необхід- ною кваліфікаційною вимогою для призначення на посаду начальника (завідува- ча) закладу охорони здоров’я з 01 січня 2022 року.